Seminarium MSR/MSSF w Barcelonie

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

W dniach 27-28 listopada 2014r. nasi pracownicy uczestniczyli w seminarium naukowym, poświęconym zagadnieniom MSR i MSSF. Seminarium było zorganizowane w Barcelonie, przez AGN International, jedną z największych międzynarodowych sieci w branży audytu, księgowości i prawa, której my jesteśmy członkiem. Tego typu seminaria mają doniosłe znaczenie dla naszego rozwoju profesjonalnego, bowiem stanowią płaszczyznę kontaktów międzynarodowych oraz bezpośrednie źródło wiedzy na temat światowych regulacji obowiązujących w dziedzinie finansów i podatków. Dowiadujemy się o poglądach i zamierzeniach "regulatorów" w odniesieniu do przyszłości, które obecnie znajdują sie na etapie uzgodnień. W seminarium uczestniczyły osoby reprezentujące 17 firm z 14 krajów UE, Japonii i USA. Program obejmował wykłady tematyczne oraz case study. Rozpatrywaliśmy temat połączenia jednostek gospodarczych w świetle MSSF3. Standard, w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości, dopuszcza rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych wyłącznie metodą nabycia oraz ujmowanie aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej w wartości godziwej na dzień przejęcia. Powstająca w wyniku połączenia wartość firmy jest następnie testowana na utratę wartości. Zastosowanie metody nabycia wymaga wykonania następujących czynności: Identyfikacji jednostki przejmującej. Określenia daty przejęcia. Identyfikacji i wyceny przejmowanych aktywów, zobowiązań, a także udziałów mniejszości. Identyfikacji i wyceny wartości firmy lub zysku na okazyjnym nabyciu. Kolejny temat - instrumenty finansowe; w oparciu o MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji; oraz MSSF 13 Wycena wartości godziwej. W trakcie wykładu poruszono m.in.kwestię rozpoznawania i wyceny instrumentów finansowych w tym wbudowanych instrumentów pochodnych oraz instrumentów zabezpieczających. Dalsze tematyka seminarium dotyczyła zapasów i regulacji zawartych w MSR 2 oraz planowanych zmian w regulacjach MSSF, które wejdą w życie w przyszłości. Zapasy - według MSR 2 - wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne uzasadnione koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacunkowa cena sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty przygotowania sprzedaży i szacunkowe koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów dotyczących pozycji, które co do zasady nie są wzajemnie wymienialne oraz dóbr i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć ustala się z zastosowaniem metody szczegółowej identyfikacji poszczególnych cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia pozostałych zapasów, ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO) lub metody średniej ważonej. Stosowanie metody „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” (LIFO) nie jest dozwolone. Dla ułatwienia można również stosować techniki ustalania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów, takie jak metoda kosztu standardowego lub metoda oparta na cenach detalicznych, jeżeli w wyniku ich zastosowania otrzymuje się przybliżoną kwotę ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. W sprawozdaniu finansowym w zakresie zapasów ujawnia się: Zasady (polityki) rachunkowości przyjęte do wyceny zapasów wraz z podaniem zastosowanych metod ustalania ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Łączną wartość bilansową zapasów oraz wartość bilansową zapasów w rozbiciu odpowiednim dla danej jednostki. Wartość bilansową zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie. Kwoty odpisów wartości zapasów ujętych w okresie jako koszt. Kwoty odwróconych odpisów aktualizujących wartość zapasów ujętych w okresie poprzednim jako koszt. Okoliczności lub zdarzenia, które doprowadziły do odwrócenia odpisu aktualizującego wartość zapasów. Wartość bilansową zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań. Interesująco zapowiadają się zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej MSSF planowane do wdrożenia w kolejnych latach. W chwili obecnej na zatwierdzenie oczekują trzy nowe standardy: MSSF 9 Instrumenty finansowe (planowana data obowiązywania:1 stycznia 2018r.), MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (planowana data obowiązywania od stycznia 2016r.) MSSF 15 Przychody z umów z klientami (planowana data obowiązywania od 1 stycznia 2017r.). Zgodnie z nowymi regulacjami MSSF15 w celu rozpoznania przychodu, jednostka powinna zastosować podejście pięcioetapowe: Identyfikacja umów z klientami. Identyfikacja i wyodrębnienie z umowy zobowiązania w zakresie świadczeń. Określenie ceny transakcyjnej. Przypisanie ceny transakcji do każdego wyodrębnionego zobowiązania wynikającego z umowy. Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania w zakresie świadczenia. Uczestnicy podjęli dyskusję w sprawie określenia tematów, które będą przedmiotem następnego seminarium. My zaproponowaliśmy podjęcie tematu regulacji międzynarodowych obowiązujących w przedmiocie produkcji rolniczej.

 

Teresa Brzozowska Ahmad

Partner BWCS